/

Technical Marketing

เมืองนครปฐม, Thailand

ลักษณะงาน

แบ่งปัน

การศึกษา
 • ปริญญาตรี ด้าน IT หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์
 • มีความสามารถในการใช้งาน Adobe Illustrator หรือ Inkscape

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP โดยเฉพาะ odooERP

 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม (Python จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 • สามารถขับรถยนต์ได้ กรณีมีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
 • งานประจำ โดยมีอิสระในการทำงาน และเข้า Office เพื่อประชุมติดตามทุกเสาร์

 • งานขาย, Support, Training, Marketing ให้กับลูกค้า

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสามารถเบิกได้ กิโลเมตรล่ะ 3 บาท ในส่วนที่เกินจาก 50 กิโลเมตรจาก บจก.อีเที่ยม

ช่องทางการติดต่อ
 • ผ่าน Website etiam.biz โดย Click Apply Now

 • email มาที่ etiam@etiam.biz

 • โทร. 088-7883198, 095-0084295

 • Line ID: @etiam