เกี่ยวกับเรา

Great SERVICE for great people

บริษัท อีเที่ยม จำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่มีประสิทธิภาพระดับสากลที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ให้มีความสอดคล้อง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

อีกทั้งเรายังนำ เทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรธุรกิจในบ้านเรา

ทีมของเรา